De regio

REGIO MIDWEST SYNCHROONZWEMMEN

In 2011 meldde de KNZB dat de bestaande kringen nu echt naar regio’s samengevoegd moesten gaan worden.

De toenmalige drie voorzitters van de drie kringen die de regio Midwest vorm moesten gaan geven mbt Synchroonzwemmen hebben toen contact gezocht met elkaar.

Irma Kok ( kring Utrecht) Maira Asin (kring Amsterdam –’t Gooi) en Anneloes ten Brink (kring Noord Holland) hebben aan het begin van 2012 het initiatief genomen om middels vele vergaderingen afspraken te maken hoe de regiovorming voor het synchroonzwemmen het beste neergezet zou kunnen worden.

Voor 12 verenigingen een eenduidig reglement en wedstrijdschema op regionaal niveau neer zetten vergt wel wat tijd.

Maar aan de hand van het KNZB reglement, het reglement van kring Noord Holland en het meerkamp reglement van kring Utrecht is er thans een nieuw reglement opgesteld voor de regio. Daarnaast is een start gemaakt met een gezamenlijke regionaal wedstrijd schema, dat ook voor dit seizoen voor de regio is opgesteld. Uniforme regels zijn er inmiddels en worden meer en meer doorgevoerd, met inspraak van alle betrokken verenigingen in de regio.

In het reglement wordt steeds meer rekening gehouden met breedtesport. Meisjes die nog geen diploma hebben in een bepaalde leeftijdscategorie, maar eigenlijk te oud zijn en dus Buiten Mededinging deel moeten nemen, worden nu middels een B-klasse in een ranking opgenomen. Daarnaast is aan de regiocompetitie uitvoeringen een B-klasse toegevoegd.

Vanuit het bestuur worden de regels opgesteld door de KNZB mbt de financiën en het beleid, die de afgevaardigde weer in de vergaderingen met de regiocommissie bespreekt. Deze worden door de regiocommissie verder uitgewerkt en uitgedragen naar alle verenigingen.

Ieder seizoen wordt één of twee keer een ALV van het Synchroonzwemmen gehouden, waarin de verenigingen duidelijkheid krijgen omtrent de vele beslissingen en regels. Bovendien wordt de eigen inbreng van de verenigingen bijzonder gewaardeerd.

U bent in die vergaderingen natuurlijk van harte welkom!

En verder hebben wij onze website. Alle nieuwtjes, uitslagen, reglementen en nog veel meer worden er op geplaatst. Heeft u ook iets wat u met ons wilt delen? Stuur het dan naar de beheerder van onze afdeling: . Ook als u zich als vereniging wilt voorstellen wordt u verzocht uw "verhaal" te mailen aan de beheerder van onze website-pagina's.

Als regio werken wij een zestal seizoenen samen. En wij vinden dat het goed gaat! Er is een goede communicatie en een aardige sfeer neergezet! 

Dat is niet alleen de verdienste van de regiocommissie, maar ook van alle verenigingen die zich zo open en positief hebben opgesteld om dit tot een succes te maken!

Daar zijn we dan ook heel erg trots op!

 

Regiocommissie Synchroonzwemmen, Regio Midwest